WhistleBlower

Norsk versjon

Egil Eng streber etter å opprettholde et transparent forretningsklima og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som berøres av virksomheten vår. På grunn av dette, tilbyr vi en varslertjeneste som kan brukes av alle til å rapportere uregelmessigheter som strider mot våre verdier og etiske retningslinjer. For å sikre anonymitet for varslerfunksjonen bruker vi en ekstern partner, Whistle B.

Følg lenken nedenfor for å komme til den eksterne varslersiden. Der kan du også finne mer informasjon om tjenesten.

Wistleb.com - norsk

English version

Egil Eng strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business. Because of this, we offer a Whistleblower service that can be used by anyone to report irregularities that goes against our values and Code of Conduct. To ensure anonymity for the whistleblower function, we use and external partner, Whistle B.

Follow the link below to get to the external whistleblower site. There you can find further information and choose more languages:

Wistleb.com - english