Hjem

Produkter

Profilrør

Beskrivelse Varenummer Type Bilde

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12509150

BY12509150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12511150

BY12511150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12504150

BY12504150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12522150

BY12522150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12512150

BY12512150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12505150

BY12505150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12508150

BY12508150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12514150

BY12514150

BYPY PROFILRØR 1,5M. YTRE RØR STR.10

BY12515150

BY12515150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12507150

BY12507150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12502150

BY12502150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12510150

BY12510150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12503150

BY12503150

BYPY PROFILRØR 1,5 ytre for Vid-v.102/G2

BY12518150

BY12518150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12516150

BY12516150

BYPY PROFILRØR 1M. for Vid-v.

BY12517100

BY12517100

BYPY PROFILRØR 1M. Ø43,5x3,4mm Y-str.4

BY12508100

BY12508100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12503100

BY12503100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12505100

BY12505100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12511100

BY12511100

BYPY PROFILRØR 1M. ytre for Vid-v.102/G2

BY12518100

BY12518100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12516100

BY12516100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12507100

BY12507100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12509100

BY12509100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12522100

BY12522100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12502100

BY12502100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12504100

BY12504100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12510100

BY12510100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12512100

BY12512100

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12503300

BY12503300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12510300

BY12510300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12505300

BY12505300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12508300

BY12508300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12516300

BY12516300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12509300

BY12509300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12511300

BY12511300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12502300

str.1 - indre rør

BY12502300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12504300

BY12504300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12507300

BY12507300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12512300

BY12512300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12522300

BY12522300

BYPY PROFILRØR 1,5 indre for Vid-v102/G2

BY24504150

BY24504150

BYPY PROFILRØR 1,5 indre for Vid-v. 108

BY24569150

BY24569150

BYPY PROFILRØR 1,5M.

BY12521150

BY12521150

BYPY PROFILRØR 1,5M. for Vid-v.

BY12517150

BY12517150

BYPY PROFILRØR 1,5M. G7/S6 Rilsan "free"

BY24516150

BY24516150

BYPY PROFILRØR 1,5M. str.4

BY24510150

BY24510150

BYPY PROFILRØR 1M. G7/S6 m/Rilsan "free"

BY24516100

BY24516100

BYPY PROFILRØR 1M indre for Vid-v.102/G2

BY24504100

BY24504100

BYPY PROFILRØR 1M. indre for Vid-v. 108

BY24569100

BY24569100

BYPY PROFILRØR 1M.

BY12521100

BY12521100

BYPY PROFILRØR 1M. str.4

BY24510100

BY24510100

BYPY PROFILRØR 3M. G7/S6 m/Rilsan "free"

BY24516300

S6 - indre "free R"

BY24516300

BYPY PROFILRØR 3M.

BY12521300

BY12521300

BYPY PROFILRØR 3M. for Vid-v.

BY12517300

BY12517300

BYPY PROFILRØR 3M. indre for Vid-v. 108

BY24569300

BY24569300

BYPY PROFILRØR 3M. ytre for Vid-v.102/G2

BY12518300

BY12518300

BYPY PROFILRØR 3M indre for Vid-v.102/G2

BY24504300

BY24504300

BYPY PROFILRØR 3M. str.4

BY24510300

BY24510300

PROFILRØR SFT S6 - YTRE "free rotation"

BY12316100

BY12316100

PROFILRØR SFT S6 - YTRE "free rotation"

BY12316150

BY12316150

PROFILRØR SFT S6 - YTRE "free rotation"

BY12316300

BY12316300

Bypy p.rør indre 47,4x5,25 SFT

BY122563000

BY122563000

PROFILRØR SFT S9 for Rilsan Ø66,0x3,2 15

BY12227150

BY12227150

PROFILRØR SFT S9 for Rilsan Ø66,0x3,2 1M

BY12227100

BY12227100

PROFILRØR SFT S9 for Rilsan Ø66,0x3,2 3M

BY12227300

BY12227300

PROFILRØR SFT S9 - YTRE Ø66,0x3,5. 1,5M

BY12211150

H8/S9

BY12211150

PROFILRØR SFT S2 - YTRE Ø45,6x2,7. 3M

BY12205300

S2

BY12205300

PROFILRØR SFT S2 - YTRE Ø45,6x2,7. 1,5M

BY12205150

S2

BY12205150

PROFILRØR SFT S2 - YTRE Ø45,6x2,7. 1M

BY12205100

S2

BY12205100

PROFILRØR SFT S2 - INDRE Ø39,6x3,0. 1,5M

BY12219150

S2

BY12219150

PROFILRØR SFT S2 - INDRE Ø39,6x3,0. 1M

BY12219100

S2

BY12219100

PROFILRØR SFT S2 - INDRE Ø39,6x3,0. 3M

BY12219300

S2

BY12219300

BYPY PROFILRØR 1,5M. - indre S2 m/Rilsan

BY2454L150

S2

BY2454L150

PROFILRØR SFT S2 for Rilsan Ø45,6x2,5 15

BY12222150

S2

BY12222150

PROFILRØR SFT S2 for Rilsan Ø45,6x2,5 1M

BY12222100

S2

BY12222100

BYPY PROFILRØR 1M. - indre S2 m/Rilsan

BY2454L100

S2

BY2454L100

BYPY PROFILRØR 3M. - indre S2 m/Rilsan

BY2454L300

S2

BY2454L300

PROFILRØR SFT S2 for Rilsan Ø45,6x2,5 3M

BY12222300

S2

BY12222300

PROFILRØR SFT S4 - INDRE Ø44,2x3,5. 1M

BY12241100

S4

BY12241100

PROFILRØR SFT S4 - INDRE Ø44,2x3,5. 3M

BY12241300

S4

BY12241300

PROFILRØR SFT S4 - INDRE Ø44,2x3,5. 1,5M

BY12241150

S4

BY12241150

PROFILRØR SFT S4/5 - YTRE Ø50,2x2,7. 1,5

BY12242150

S4

BY12242150

PROFILRØR SFT S4/5 - YTRE Ø50,2x2,7. 1M

BY12242100

S4

BY12242100

PROFILRØR SFT S4/5 - YTRE Ø50,2x2,7. 3M

BY12242300

S4

BY12242300

PROFILRØR SFT S6 for Rilsan Ø53,9x3,0 1M

BY12246100

S4

BY12246100

PROFILRØR SFT S6 for Rilsan Ø53,9x3,0 3M

BY12246300

S4

BY12246300

PROFILRØR SFT S6 for Rilsan Ø53,9x3,0 15

BY12246150

S4

BY12246150

PROFILRØR SFT S4 m/Rilsan Ø44,7x3,7 1,5M

BY2453G150

S4

BY2453G150

PROFILRØR SFT S4 for Rilsan Ø50,2x2,5 15

BY12243150

S4

BY12243150

PROFILRØR SFT S4 m/Rilsan Ø44,7x3,7 1M

BY2453G100

S4

BY2453G100

PROFILRØR SFT S4 for Rilsan Ø50,2x2,5 1M

BY12243100

S4

BY12243100

PROFILRØR SFT S4 m/Rilsan Ø44,7x3,7 3M

BY2453G300

S4

BY2453G300

PROFILRØR SFT S4 for Rilsan Ø50,2x2,5 3M

BY12243300

S4

BY12243300

PROFILRØR SFT S5 - INDRE Ø44,2x4,2. 1,5M

BY12252150

S5

BY12252150

PROFILRØR SFT S5 - INDRE Ø44,2x4,2. 3M

BY12252300

S5

BY12252300

PROFILRØR SFT S5 - INDRE Ø44,2x4,2. 1M

BY12252100

S5

BY12252100

PROFILRØR SFT S6 - YTRE Ø53,9x3,2. 1M

BY12245100

S6

BY12245100

PROFILRØR SFT S6 - YTRE Ø53,9x3,2. 1,5M

BY12245150

S6

BY12245150

PROFILRØR SFT S6 - INDRE Ø46,9x4,5. 1,5M

BY12244150

S6

BY12244150

PROFILRØR SFT S6 - INDRE Ø46,9x4,5. 1M

BY12244100

S6

BY12244100

PROFILRØR SFT S6 - INDRE Ø46,9x4,5. 3M

BY12244300

S6

BY12244300

PROFILRØR SFT S6 - YTRE Ø53,9x3,2. 3M

BY12245300

S6

BY12245300

PROFILRØR SFT S6 m/Rilsan Ø47,4x4,7 1,5M

BY2453N150

S6

BY2453N150

PROFILRØR SFT S6 m/Rilsan Ø47,4x4,7 1M

BY2453N100

S6

BY2453N100

PROFILRØR SFT S6 m/Rilsan Ø47,4x4,7 3M

BY2453N300

S6

BY2453N300

PROFILRØR SFT S7 - YTRE 1,5M. (=S6)

BY12266150

S7

BY12266150

PROFILRØR SFT S7 - INDRE 1,5M. (=S6)

BY12265150

S7

BY12265150

PROFILRØR SFT S7 - INDRE 1M. (=S6)

BY12265100

S7

BY12265100

PROFILRØR SFT S7 - YTRE 1M. (=S6)

BY12266100

S7

BY12266100

PROFILRØR SFT S7 - YTRE 3M. (=S6)

BY12266300

S7

BY12266300

PROFILRØR SFT S7 - INDRE 3M. (=S6)

BY12265300

S7

BY12265300

PROFILRØR SFT S8/H7 - INDRE Ø51,2x5. 1M

BY12251100

S8

BY12251100

PROFILRØR SFT S8/H7 - INDRE Ø51,2x5. 1,5

BY12251150

S8

BY12251150

PROFILRØR SFT S8/H7 - INDRE Ø51,2x5. 3M

BY12251300

S8

BY12251300

PROFILRØR SFT S8/H7 - YTRE Ø58,2x3,2 1,5

BY12209150

S8

BY12209150

PROFILRØR SFT S8/H7 - YTRE Ø58,2x3,2. 3M

BY12209300

S8

BY12209300

PROFILRØR SFT S8/H7 - YTRE Ø58,2x3,2. 1M

BY12209100

S8

BY12209100

BYPY PROFILRØR 1,5M. - indre S8 m/Rilsan

BY2454D150

S8

BY2454D150

PROFILRØR SFT S8 for Rilsan Ø58,2x3,0 15

BY12225150

S8

BY12225150

BYPY PROFILRØR 1M - indre S8 m/Rilsan

BY2454D100

S8

BY2454D100

PROFILRØR SFT S8 for Rilsan Ø58,2x3,0 1M

BY12225100

S8

BY12225100

PROFILRØR SFT S8 for Rilsan Ø58,2x3,0 3M

BY12225300

S8

BY12225300

BYPY PROFILRØR 3M. - indre S8 m/Rilsan

BY2454D300

S8

BY2454D300

PROFILRØR SFT S9 - YTRE Ø66,0x3,5. 3M

BY12211300

S9

BY12211300

PROFILRØR SFT S9 - INDRE Ø58,5x4,5. 1,5M

BY12238150

S9

BY12238150

PROFILRØR SFT S9 - INDRE Ø58,5x4,5. 1M

BY12238100

S9

BY12238100

PROFILRØR SFT S9 - INDRE Ø58,5x4,5. 3M

BY12238300

S9

BY12238300

PROFILRØR SFT S9 - YTRE Ø66,0x3,5. 1M

BY12211100

S9 - ytre 1M

BY12211100

PROFILRØR SFT SH/S0 - INDRE Ø61,7x5,7 15

BY12255150

SH

BY12255150

PROFILRØR SFT SH/S0 - YTRE Ø70,2x4,0. 15

BY12213150

SH

BY12213150

PROFILRØR SFT SH/S0 - YTRE Ø70,2x4,0. 1M

BY12213100

SH

BY12213100

PROFILRØR SFT SH/S0 - INDRE Ø61,7x5,7 1M

BY12255100

SH

BY12255100

PROFILRØR SFT SH/S0 - INDRE Ø61,7x5,7 3M

BY12255300

SH

BY12255300

PROFILRØR SFT SH/S0 - YTRE Ø70,2x4,0. 3M

BY12213300

SH

BY12213300

Egil Eng & Co AS - Jernkroken 7 - 0976 Oslo - Telefon 22 90 05 60 - Telefaks: 22 16 15 55 - E-post: firma@egileng.no